In Shape 4 ever
    Praktijk voor voeding en gewicht

Algemene voorwaarden

Hieronder de algemene voorwaarden en AVG voor "In Shape"Praktijk voor Voeding en Gewicht en de Powerwalkingclub.
Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:  Marrie Kroes, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Arts:  de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is         verwezen.
Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.
Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
"In Shape" Praktijk voor Voeding en Gewicht  regio IJsselmuiden en Kampen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer:05086471 en bij de beroepsvereniging gewichtsconsulenten (BGN) onder nummer: 2136.                                BTW-ID NL001656208B94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powerwalkingclub | Voorwaarden
• Powerwalkingclub/Power Walking trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.
• Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub/Power Walking trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
• Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub/Power walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub/Power walking trainer georganiseerde activiteiten.
• Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
• Powerwalkingclub/Power walking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
• Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub/Power walking trainer.
• Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal
• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub/Power walking trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/Power walking trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
• Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.
Privacy Policy / AVG
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  , “In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verwerken persoonsgegevens:
“In Shape” praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel   op de website aan te maken, in correspondentie email en telefonisch
-Relevante, noodzakelijke medische gegevens (bv medicijngebruik, allergieën)
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit  te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- “In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle  verwerkt ook  persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden;
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hoe ik persoonsgegevens beveiling:
“In Shape”praktijk voor voeding en gewicht en Powerwalkingclub Kampen (De Maten- Stationskwartier) en Powerwalkingclub Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inshape4ever.nl.